آقای محسن کدیور درباره سخنان سخیفانه و اراجیف وقیحانه شیخ حسن نصرالله موضع قاطعانه بگیرید

تا آنجا که این حقیر سراپا تقصیر به یاد دارم در طول تاریخ هیچ آخوند و روحانییی درباره تاریخ و فرهنگ ایران موضع خاصی نگرفته ، و اگر خود دستی در کتاب سوزی یا تخریب هویت ملی ایران نداشته است ، صد البته که کمکی هم به رشد و ارتقا آن نکرده است . اما از آنجا که شما با دلسوزی بسیار حاضر شدید که شعار میلیونی مردم را در خیابانهای تهران و شهرستانها با مضمون << نه غزه نه لبنان ، جانم فدای ایران >> را به شعار << هم غزه هم لبنان >> تحریف نمایید ، و با شکرد های خاص خود از این نمد برای دلبرکان لبنانی هم کلاهی بسازید . لذا از شما خواهشمندیم از همان شجاعت و رشادت که دربرابر ملت سبز ایران نشان دادید مقداری هزینه کنید و در برابر سازمان جاسوسی ، تروریستی ، فاشیستی حزب الله به سر کردگی اوباش شیخ ملعون حسن نصرالله که به فرهنگ و تمدن ایران بدون علم و آگاهی از کنه حقیقت تاریخ گستاخی نموده ، موضع کاملا قاطع اتخاذ نمایید . و یک بار برای همیشه به ملت ایران نشان دهید نظر یک روحانی متمول که ادعا میکند از دانشگاه به حوزه راه یافته  با ملاهای قشری مکتب ندیده فرق بسیار دارد در چیست ؟ و همگان بدانیم که بین تفکر شما و شیخ صادق خلخالی که کمر به نابودی تخت جمشد بست بسیار فاصله است . با وجودی که پیشاپیش از نتیجه امراطلاع دارم از شما سپاسگزارم .

Advertisements