عکسهایی کمیاب از دختران قاجاری ، با لباسهایی متفاوت

 

 

 

 

 

 

 

نمونه عکسهایی از دختران ایران در زمان قاجار

عکسهایی کمیاب از دختران و پسران قاجاری

 

 

 

 

 

 

 

 

مد و تاریخچه حضورش در ایران به دربار قاجاریان بر میگردد ، در آن زمان مدهای اروپایی فقط در دربار و بین شاهزادگان مشاهده میشد ، اما در دوره ی پهلوی  و عصر تجدد به جامعه نیز نفوذ پیدا کرد و همگانی شد . عکسهای فوق در زمان خود جز بهترین البسه و پوشاک بوده که عمدتا اروپایی و فرانسویست .