بخت بازگشت جهالت به ایران / پاسخی به مغالطات علی کشتگر

انقلاب ۵۷ با تمامی بدبختی ها و واپسماندگی های مضاعفی که برای ایران و ملت ایران بهمراه داشت ، نمایانگر اوج ابتذال و برهنگی صد درصدی جامعه ایرانی بود . هنگامی که از جامعه ایرانی سخن میگوییم ، نباید تصور کرد انگشت این اتهام به سمت اندیشه یا فرد خاصی نشانه میرود . در این ویرانی و از هم گسیختگی فرهنگی و سیاسی جامعه ایرانی تمامی عوامل کار از شخص پادشاه تا روشنفکران و مردم عادی بیبهره نبوده اند . چه آن روشنفکرانی چپی که در سر هوای برقراری جامعه بیطبقه ای را داشتند که به اسم سوسیالیزم ، میانمایگی و سفاهت سالاری رابه طور مساوی در بین مردم رواج میدادند ، چه روحانیونی که با دستاویز مذهب و سوء استفاده از اعتقادات دینی مردم ، خواب و خیال دوران طلایی صدر اسلام و چادر نشینی را در سر میپرورانند و از همه بدتر پادشاهی که با طناب پوسیده مذهب و پر و بال دادن به دستاربندان مرتجع ، به جنگ با خطر کمونیستی شدن ایران رفته بود ، یعنی با طناب ارتجاع به جنگ ارتجاع رفته بود !

.

داریوش همایون علل اصلی شکست فرهنگی جامعه ایرانی را در ۳ پدیده اساسی خلاصه میکند .

۱- امام زاده سازی : عبارتست از تبدیل کردن سیاست به یک شعار و یک اسم . تلاش برای خلق کردن کربلایی مجدد ، برای اینکه حال و آینده همچنان در گروگان گذشته بماند و همچنان گذشته بازسازی شود .

.

۲- تئوری توطئه : یعنی نسبت دادن تمامی شکست ها به یک فرد خاص یا یک جریان خاص از بیگانه گرفته تا خودی ، مسوول دانستن یک چیز در شکستی که شاید دسته جمعی انجام شد باشد . که اگر درست میبود ، نه حافظ و نه مولوی و نه فردوسی که اتفاقن هر ۳ آنها از بطن جوامع استبداد زده بیرون آمدند میبودند و نه هیچ کشور تحت سلطه بیگانه ای از سلطه و استبداد رهایی پیدا میکرد .

.

۳- فرصت طلبی : یعنی نداشتن قدرت یا شعور ارجح دانستن سود آنی شخصی به سود دراز مدت جمعی .

.

آقای کشتگردر مقاله ای با عنوان بخت بازگشت نظام پادشاهی ، آن ۳ اندیشه ویرانگر هنوز در افکار و گفتارش موج میزند .

این جناب با دستاویز به پدیده امام زاده سازی سعی در خلق حماسه ای کربلا گونه از ۲۸ مرداد است و داد سخن از شبکه های جاسوسی حمایت بیگانگان در سرنگون کردن دولت مرحوم مصدق میزند ، اما نیمی از تاریخ را نجویده قورت داده و از سهم گروههای چپ و هم اندیشه خود و روحانیون در سرنگون کردن دولت مصدق چیزی نمیگوید !

حافظه تاریخی ملت هنوز آن سیرک زنده باد مصدق و ۳ ساعت بعد مرگ بر مصدق چپی ها و توده ای ها را از یاد نبرده است !

.

ایشان میگوید «اگر شاه بجای سرکوب ، فضای سیاسی را باز میکرد آیا باز هم رهبری بدست خمینی می افتاد ؟ »

.

چه کسی هست که نداند نفوذ روحانیون در عرصه سیاسی حرف امروز و دیروز نیست ، از میرزای شیرازی در جریان تحریم تنباکو گرفته تا مشروطه  که چندین روحانی صاحب نام از قبیل آخوند خراسانی در صدر آن حضور فعال داشتند تا انقلاب ۵۷ و تا همین امروز وجود روحانیون مخالف نظام یا دست کم معترض به آن . آنزمانها هم در مقابل تفکرات فضل الله نوری و خمینی ، تفکرات آیت الله نائینی هم بود ، چرا شما و مخالفان شاه میبایست به آغوش خمینی و تفکرات ارتجاعی او پناه میبرد ؟ این دلیل خوبی برای سرپوش گذاشتن بر ابتذال جامعه ایران نیست .

.

در اینکه شاه از آخوند گمنامی ماند خمینی آیت الله و مرجع تقلید بی بدیلی ساخت هیچ شکی نیست . اگر آنزمان که او را به ترکیه فرستاد که زیر سلطه آتاترک بود از برکه به دریای نجف نمی انداخت شاید وضع ما این نبود ، اما فراموش نکنیم از آنطرف دیگر هم دانشجویانی که با بورس تحصیلی همان شاه به خارج از ایران رفته بودند و قرار بود برای آبادی ایران بکوشند ، کم آوازه آیت الله را در برابر رسانه های بیگانه و غربی دربوق و کرنا نکردند ، و در آخر هم امام زاده ساخته دست فرنگ را به موج آزادی خواهی مردم تحمیل نمودند .

بقول ایرج میرزا دگر بار مهار از دست در رفت

مرا دیگ سخن جوشید و سر رفت

.

بازگردیم به صحبتهای آن جناب

ایشان فرموده اند که «رضا پهلوی منکر کودتای ۲۸ مرداد است «

درصورتی که او بارها گفته است ۲۸ مرداد برای من تجربه است . یعنی اگر آن زمان ما قوه قضاییه مستقلی میداشتیم ، میتوانست بیطرف مابین شاه و نخست وزیر اقامه دعوی کند . این  خود صحت گذاردن ایشان بر نبود دستگاهی مستقل و استبداد آن دوره است ، بیش از این چه بگوید که شما را خوش بیاید ؟

رضا پهلوی هیچگاه کودتای ۲۸ مرداد را منکر نشده ، و میگوید قضاوت آن با مردم و تاریخ آینده ، حال اگر شما قضاوت درست تاریخ را درباره کودتای ۲۸ مرداد باور دارید ، نگران چه هستید ؟

آقای کشتگر به مصاحبه رضا پهلوی با مسیح علی نژاد اشاره کرده و فرمودند » رضا پهلوی گفته است گناه پدر را بر پسر ننویسید «

اولن باید توصیه کنم ایشان یکبار دیگر مصاحبه را ببینند . این خانم علی نژاد است که میگوید گناه پدر را بر پسر نمینویسند ، نه رضا پهلوی !

جناب کشتگر بجای اینکه سعی بر این داشته باشد که از قسم ۳۰ سال پیش رضا پهلوی کربلایی دیگر بسازد بهتر است اندیشه های امروز او را مروری نموده و بر آن نقدی بدون مغلطه و گذشته را به حال تعمیم دادن بنوییسد که دست کم برای نسل جوان امروز مفید و قابل استفاده باشد .

.

رضا پهلوی بارها اعلام نموده که امروز هدف من به عنوان یک ایرانی رسیدن به یک انتخابات آزاد و دمکراتیک بر طبق موازین جهان شمول حقوق بشر ، برای تعیین نوع حکومت آینده است و نه چیز بیشتر . او بارها اعلام نموده که در فردای آزاد ایران این مردم ایران هستند که جایگاه او را تعیین میکنند .

جناب کشتگر اجازه دهید اگر قرار است نهاد پادشاهی برای همیشه از ایران و تفکر سیاسی ایران حذف شود ، در یک انتخابات آزاد و دمکراتیک باشد ، ولاغیر .

در ایران هر دو نهاد پادشاهی و جمهوری امتحان خود را پس داده و هر دو رفوزه شده اند ، در حقیقت ما رفوزه شده ایم !

نه پادشاهی میل به استبداد دارد و نه جمهوری ، این ما هستیم که هم مستبدییم و هم میل به استبداد داریم . تضمین دمکرات بودن یک جامعه را نهاد سلطنت و جمهوری به مردم نمیدهند ، این مردم هستند که باید تضمین دمکرات بودن جمهوری یا پادشاهی را هم به خود و هم به سیستم مورد نظر خود بدهند . تا ما خودمان را از چنگال دیکتاتوری و بنده واری نرهانیم ، نمیتوانیم داعیه ی حکومت غیر دییکتاتوری و بنده وار را داشته باشیم .

.

در ادامه فرموده اید که» نهاد ها غیر قابل بازگشتند » . اصول این عقیده را با شما هم نظرم . اما بد نیست شما هم یک مطالعه درباره کشوراسپانیا و بازگشت پادشاهی ، بعد از دیکتاتوری جمهوری فرانکو داشته باشید .

و باز فرموده اید » هر حزب و هر گروه و فرقه سياسی آنگاه که در قدرت است ماهيت واقعی خود را برملا می سازد و آنگاه که از قدرت به زير می آيد طبعا رنگ مطلوب اپوزيسيون به خود می گيرد. «

که اگر اینجور باشد شما و حزبتان که جنگ مسلحانه و چریکی و آدم ربایی در پرونده سیاسی خود داشتید ، ماهیت شما در زمان به قدرت رسیدن اندیشه تان چه میتوانست باشد ؟!

فرموده اید «» به عنوان يک ايرانی مدافع آزادی های بی حدوحصر سياسی از آزادی کامل احزاب طرفدار سلطنت در جمهوری آينده دفاع می کنم.»»

.

شما لطف نموده قبل از انتخابات آزاد برای مردم نسخه نپیچید . شما همان طرفدار آزادی همه احزاب و انتخابات آزاد و حقوق بشر باشید ، دفاع از احزاب سلطنت پیشکش .

.

این را هم برای مزاح میگویم . نوشته اید که » بازرگان در زمان انقلاب میگفت که نگویید خمینی انقلاب کرد ، این شاه بود که انقلاب کرد » و از آن به عنوان طنز نام بردید .

.

مرحوم بازرگان در زمان انقلاب طنز های دیگری هم گفت

او گفت : ما دعا کردیم باران بیاید ، سیل آمد !

همچنین در زمانی که جبهه ملی بدستور خمینی مرتد اعلام شد گفت : ما از دار دنیا یک زن حلال داشتیم ، آنرا هم آقای خمینی حرام کرد !

درهرحال ای زجر کشیده ! تو آنگاه به کمال رسیده ای که بیداری در خطاب و سخن گفتنت جلوه کند .

.

پاینده باشید .

Advertisements

درد دلی با یک فاحشه ( فریدون فرخزاد )

راستی روسپی! از خودت پرسیدی چرا اگر در سرزمین من و تو، زنی زنانگی اش را بفروشد که نان در بیارد رگ غیرت اربابان بیرون می زند اما اگر همان زن کلیه اش را بفروشد تا نانی بخرد و یا شوهر زندانی اش آزاد شود این «ایثار» است !
مگر هردو از یک تن نیست؟
بفروش ! تنت را حراج کن… من در دیارم کسانی را دیدم که دین خدا را چوب میزنند به قیمت دنیایشان، شرفت را شکر که اگر میفروشی از تن می فروشی نه از دین.

فریدون فرخزاد

.

.

امروز ۱۶ امرداد سالروز قتل ناجوانمردانه فریدون فرخزاد بدست جمهوری ننگین اسلامی است .

عکسی از صحنه ترور دکتر عبد الرحمن قاسملو ، بدستور مستقیم هاشمی رفسنجانی

امروز ۲۲ تیرماه سالمرگ ناجوانمردانه کاک عبد الرحمن قاسملو ، دبیرکل حزب دمکرات کردستان بدستور مستقیم هاشمی رفسنجانی و گماشته اش در وزارت اطلاعات علی فلاحیان است . او در حالی که برای دستیابی به راه‌ حل مسالمت آمیز در ایران با تنی چند از نمایندگان حکومت جمهوری اسلامی در وین بر سر میز گفتگو برای مذاکرات صلح نشسته بود، به دست نمایندگان دولت کشته شد . یادش گرامی باد

دكتر بختيار: اگر خمينی كشته شده بود آنوقت شما می دیدید كه مردم ايران تا چند سال برای يك جنايتكار اشك ميريختند و سينه ميزدند

كشتن خمينی خيلی آسان بود ولی هيچ كس نميخواست خمينی را بكشد. چظور سپهبد تيمور بختيار را ساواك ميتواست در عراق بكشد و آقای خمينی را نميتوانست بكشد؟ اينكه از آن زمان. زمانی هم كه بنده عرض كردم خيلی آسان بود. بهمين آقای ربيعی ميتوانستم بگويم طياره اش را سرنگون كند. اگر او نميكرد وسائل ديگری بود كه بكنيم. ولی آنوقت عوض سه سال و سی سال، سيصد سال ما در عزای اين امام مظلومان بوديم. هيچوقت نبايد يك ابله جانی را مظلوم كرد. اشتباهاتی كه سلاطين و سران دولتها ميكنند اينست كه اشخاص كوچكی را زجر و شكنجه ميدهند و به يك درجه ای ميرسانند كه اين افراد پيغمبر ميشوند و امام ميشوند. در هر صورت مقدس ميشوند و در ذهن مردم درجه والائی ميگيرند. اگر خمينی كشته شده بود آنوقت شما ميديديد كه مردم ايران تا چند سال برای يك جنايتكار اشك ميريختند و سينه ميزدند. ولی حالا روزی كه اين جنايتكار از بين برود مردم ايران با اين همه بلائی كه بسرشان آمده شادی و پايكوبی خواهند كرد .

.

شايد يك مقداری ملت ما، با تمام گرفتاريهائی كه دارد، مستحق بود كه يك خمينی را هم ببيند و بيدار بشود، يواش يواش بفهمد كه حرمت قانون و آزادی خود و ديگران بايستی در مملكت يك روزی بنيانگذاری بشود. و اما راجع به اين مسئله ای كه گفتيد، چند نفر از دوستان ايشان بمن رجوع كردند كه ايشان تأمين جانی دارد يا ندارد. بنده گفتم كه من دستور داده ام تا فرودگاه مهرآباد و آمدن در سالن، قوای انتظامی برای حفاظت همه مردم باشند. ولی اگر از آنجا رفت بيرون و هر جا كه خواست برود، حفظ امنيت ايشان با وضعی كه در اين ايام هست برای من مشكل است كه قبول بكنم. فكر ميكردم اگر يك افسری، يك مأمور ساواكی يا يك آدمی كه بهر علت با خمينی خرده حسابی داشته باشد،‌ بهر دليل و تقدير، پای طياره او را بكشد باز ما شايد به فاجعه يك حمق مطلق برای چند قرن مبتلا ميشديم. اين بود كه موافقت نكردم و گفتم قوای انتظامی حفاظت ايشان را تا فرودگاه و تا سالن فرودگاه خواهند داشت. بعد هم آنها از من خواستند يك هلی كوپتر به ايشان بدهم كه با هلی كوپتر به بهشت زهرا برود. ولی از آنجا كه آمد بيرون حفاظتش مطلقاً با ما نبود. همان آخوندها، همان بازاريها كه بعضی هايشان هم بعد تير باران شدند بعضی هاشان در اروپا امروز گريه و زاری ميكنند و يا پی يك رهبر ديگر ميروند كه ايران را نجات بدهند، همان ها يك كميته ای درست كرده بودند كه اين كارها را انجام ميداد .

.

منتهای مراتب بعد از سه سال اين استدلالها و اين صحبت ها خيلی آسان است – مردم بقدری بر افروخته بودند،‌ مردم بقدری ملتهب بودند،‌ مردم بقدری در وجود اين آدم يك چيزی كه هيچوقت نداشت ميديدند كه ميتوانست اطمينان داشته باشد كه امنيت جانی دارد و معهذا من ترتيب ديگری هم دادم چون احتمال ميرفت كه خود اين آقايان يك عده ای را بفرستند، حالا كشتن نه، ولی برای محاصره خانه و فحش و انداختن نارنجك و غيره برای بدنام كردن دولت، من به مرحوم سپهبد رحيمی دستور دادم كه تا يك كيلومتری خانه ايشان قوای انتظامی را عقب بكشيد آنجا يك خط محاصره يك كيلومتری دور خانه برقرار باشد كه تنها كسانی كه بطور عادی به ديد و بازديد ميروند بروند ولی نگذاريد بلوا ايجاد بشود. اين سياست ما بود بطور كلی با ايشان وقتی كه وارد ايران شد. از همان روز اول ماهيت خودش را با اراجيفی مثل توی دهن اين ميزنم و لگد ميزنم و چه ميكنم و اينجور حرفها نشان داد .

.

مصاحبه رادیويى با دکتر شاپور بختیار ۱۳۶۰

دهان ها همچنان بسته ، دکان ها همچنان باز است !

اعتصاب کار زندانی نیست ، زندانی با اعتراضش به شرایط دیکتاتوری موجود در کشور دین خود را به میهنش ادا کرده است . آنچه باقی میماند کار من و توست که و نهاده ایم به اسیران دربند واگذارش کردیم . زندانیان سیاسی با شرافت ، چه در بیدادگاه های رژیم اسلامی و چه در سیاهچالهای آن ، برای جانشان حتی چانه نمیزنند و همچنان با صلابت و استواری بر سر پیمانشان ایستاده اند و تاریخ میسازند و وقاهت حاکمیت را افشا میکنند . با دهان بسته میمیرند و دم بر نمی آورند .
.
اما ما در کجای تاریخ ایستاده ایم ؟ آنها که بجای ما میگویند ، میمیرند ، اعتصاب میکنند ، پس براستی معنای مقدس ملت چیست ؟ هیچ ملتی با آزادی نرسید مگر آنکه از حرف کاست و به عمل افزود . زندانیان با اعتصاب غذای خود ، هر لحظه به ما می آموزند که ، اگر از جان میشود گذشت ، پس دکانها را هم می توان بست . بیائیم بار فرو نهاده بر زمین را بدوش آنها نگذاریم ، و با اعتصاب بازار و مغازه ها حتی برای مدت محدود همراهی خود را با آنان اعلام کنیم ، میتواند شروع خوبی برای ادامه آن باشد ، با این کار هم به آنها پیام میدهیم که صدای سکوتشان را از اعماق سیاه چالها شندیده ایم هم به خود یادآوری میکنیم که ما ملت اگر بخواهیم میتوانیم . راه اعتصابات سالم ترین ، مطمئن ترین و پر نتیجه ترین راه برای پیروزی ماست ، کاری را که در نهایت انجام میدهیم را به فردا موکول نکنیم . اعتصابات تنها راه امتحان نکرده ماست ، پس به امتحانش می ارزد .

شور انگیز طباطبایی ، ایرن ، الهه و نصرت الله وحدت

از هر طرف که به قضیه نگاه کنیم سرنگون کردن این نظام از اصلاح کردن آن کم هزینه تر است

براستی ۲۰ سال هزینه و وقت برای اصلاح نظامی که در مدت سی و دو سال از عمر نکبت بار خود ، دستانش به صد ها جنایت علیه بشریت آلوده است کافی نیست ؟ حکومتی که اگر فقط و فقط در یکی از جنایات کشتار ۶۷ ، قتلهای زنجیره ای ، کوی دانشگاه ، قتلهای برون مرزی ، تجاوز در زندانها ، قتل و عام معترضين در خیابانها ، فسادهای گسترده مالی ، در یک دادگاه صالحه محاکمه شود باید انحطاط آن از صدر تا ذیل اعلام شود .
.
در این ۲۰ سالی که ما در مرگ مغزی بسر میبردیم و هوس اصلاح نظامی را در سر می پروراندیم که خودش بارها نشان داده که نه تنها اصلاح پذیر نیست ، بلکه روز به روز حلقه ی جنایت و رعب و وحشت را تنگتر میکند ، بیش از ۲۰ کشور به آزادی ، دموکراسی و مردم سالاری رسیدند !!
.
در جایی که فقط خود سوزی یک جوان جرقه انقلاب عظیمی را میزند و نظام جابر را سرنگون میکند ، شوراهای اپوسیزیون نمای ما بیانیه میدهند و از دوران امامی میگویند که در زندانهایش برای اعتراف گرفتن از یک متهم ، به زنش در جلو چشم بیش از ۴۰ نفر تجاوز شده است ! بدون شک اگر مماشات و سهل انگاری ما نبود هیچ شورایی به خود جرات نمیداد که بعد از ۲ سال تجاوز و قتل و زندان ، در بیانیه هایش از دوران امام بگوید و یا در نامه هایش از خامنه ای جنایتکار طلب بخشش نماید .
.
یک بار برای همیشه باید باور کنیم جای مرده در قبرستان است ، آیا بوی لاشه گندیده ی نظام دستاربندان را حس نمیکنید ؟ این مرده را دم عیسی هم روح نخواهد بخشید . تا بیش از این فضا را آلوده نکرده باید دفن شود .
.
بیش از چند ماه است که میشنویم چرا مصر و تونس توانستند اما ما نه ؟ ما که بنیانگزار جنبشهای نوین خاور میانه بوده ایم همچنان در حال درجا زدنییم ؟ دلیلش بسیار ساده است ، آنها به مانند ما  اپوسیزیون هایی نداشتند که هنوز بعد از گذشت ۲ سال نه در سایتهایشان و نه در تلویزیون هایشان نامی از شعارهای واقعی مردم در کوچه و خیابان را نبردند که هیچ ، بلکه شعار مردم را به میل خود تغییر هم بدهند ، نداشته اند .
.
دوستان ، عزیزان ، هموطنان . زیاد دور نیست رسیدن به آن مرحله که وقتی آیندگان تاریخ پر از محنت ما را مرور کنند ، بر مماشات و تعلل ما با دشمن خانگی لعنت نفرستند . چه بخواهند و نخواهند ، به دست ما یا بدست غیرتمندان بعد ما این نظام  سرنگون خواهد شد ، اما روسیاهی برای نظامی میماند که شهروندانش را میکشت و مردمی که کنار دست ظلم نشسته بودند و لب خاموش داشتند !
.
باور کنیم سرنگون کردن این نظام به همانقدر که اصلاح آن سخت است ، ساده است . فقط باید بخواهیم ، اگر بخواهیم اگر …